OVERZICHT

De Caribbean Development Bank staat onder leiding van de raad van gouverneurs. Deze raad heeft toezicht op de verrichtingen van de bank aan de raad van bestuur, die wordt voorgezeten door de president. De president wordt benoemd door de raad van gouverneurs en is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken van de bank. Hij wordt bijgestaan door twee vice-presidenten en een adviserend managementteam.

Leiderschap

RAAD VAN GOUVERNEURS

De raad van gouverneurs is het hoogste beleidsbepalende orgaan van CDB en komt eens per jaar bijeen in een van de lidstaten van de bank. Alle bevoegdheden van CDB zijn in handen van de raad van gouverneurs die zijn bevoegdheden aan de raad van bestuur kan delegeren, met uitzondering van bepaalde zaken zoals:

• De toelating van nieuwe leden
• Wijziging van het aandelenkapitaal
• Verkiezing van bestuurders en de president
• Aanpassing van het handvest
• Beëindiging van de activiteiten van CDB

Elke lidstaat nomineert één gouverneur en één plaatsvervangende gouverneur. Elke gouverneur stemt namens de lidstaat die hij/zij vertegenwoordigt. De Britse overzeese gebiedsdelen Anguilla, Britse Maagdeneilanden, Caymaneilanden, Montserrat en de Turks- en Caicoseilanden worden als één lidstaat beschouwd.

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid en leiding van de activiteiten van de Caribbean Development Bank. De raad neemt besluiten met betrekking tot leningen, garanties en andere investeringen, leenprogramma's, technische assistentie en andere activiteiten van de CDB. Ook keurt hij de administratieve begroting van de bank goed en dient elk boekjaar rekeningen in die door raad van gouverneurs goedgekeurd worden. Hij benoemt het Toezichts- en Zekerheidscomité, waar vijf van zijn leden deel van uitmaken gedurende een periode van twee jaar, met de mogelijkheid om dit met nog eens twee jaar te verlengen. De raad bestaat uit 14 bestuurders die de regionale CBD-leden vertegenwoordigen en vijf bestuurders die de niet-regionale leden vertegenwoordigen.
 
De bestuurders bekleden hun functie voor een periode van twee jaar en komen in aanmerking voor selectie voor een volgende periode of periodes. Elke bestuurder benoemt een plaatsvervangend bestuurder, die namens hem/haar optreedt wanneer de bestuurder niet aanwezig is.

President

De president is de voorzitter van de raad van bestuur en Chief Executive Officer van de bank. Hij voert onder leiding van de raad van bestuur  de lopende zaken van de bank uit. De Unit Zakelijke Communicatie, de Afdeling Interne Audits, het Bureau Integriteit, Naleving en Verantwoording, het Bureau Onafhankelijk Evaluaties en het Bureau Risicobeheer zijn verbonden aan het kantoor van de president.

Unit Zakelijke Communicatie

De Unit Zakelijke Communicatie is in eerste plaats verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van het communicatieprogramma van de bank voor het uitbouwen en verbeteren van zijn profiel. De unit beheert en onderhoudt de communicatiekanalen en mediarelaties van CDB en begeleid de ontwikkeling en verspreiding van zijn informatie- en kennisproducten. Daarnaast levert de unit strategisch advies en leiderschap aan de bank over interne en externe communicatie en externe betrekkingen.

Bureau Onafhankelijk Evaluaties

Het Bureau Onafhankelijk Evaluaties rapporteert aan de raad van bestuur en administratief aan de president. Het bureau evalueert onafhankelijk het beleid, de strategieën, projecten, technische assistentie en prestaties van CDB. Door interne processen en procedures te beoordelen en geleerde lessen en aanbevelingen voor verbetering aan te bieden draagt het bij aan de ontwikkelingsdoeltreffendheid van de bank.

Bureau Risicobeheer

Het Bureau Risicobeheer is een onafhankelijk maar integraal onderdeel van de activiteiten van de bank, die geheel vrij van beïnvloeding is. Het heeft als taak de CDB te beheren en te beschermen tegen elk soort risico of elke dreiging die het behalen van de ontwikkelingsdoelen van de bank op strategisch en functioneel niveau in de weg staat.
The Office of Risk Management’s work focuses primarily on four categories of risks: strategic, financial, operational and developmental.

Afdeling Interne Audits

De Afdeling Interne Audits (AIA) is een onafhankelijke en objectieve verzekerings- en adviesfunctie die ontworpen is om de organisatorische waarde voor CDB te verbeteren en te beschermen door diens activiteiten te verbeteren. Het werk van AIA wordt uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Institute of Internal Auditors International Professional Practices Framework. De AIA rapporteert administratief aan de president van CDB en functioneel aan het Toezichts- en Zekerheidscomité van de bank.

Bureau Integriteit, Naleving en Verantwoording

Het Bureau Integriteit, Naleving en Verantwoording (BINV) is een operationeel onafhankelijk bureau en rapporteert administratief aan de president en functioneel aan de raad van bestuur via zijn Toezichts- en Zekerheidscomité. Het BINV heeft de opdracht om het strategisch kader voor integriteit, naleving en verantwoording te operationaliseren, te beheren en te verfijnen. Het kader formuleert een veelomvattende strategie voor institutionele integriteit (fraude en corruptie), ethiek, klokkenluiden, anti-witwassen van geld, bestrijding van de financiering van terrorisme, toezicht op financiële sancties en verantwoording voor milieu- en sociale schade die veroorzaakt is of waarschijnlijk veroorzaakt is door projecten die door de bank gefinancierd zijn.

DIRECTIE

Vice-president (zakelijke diensten) en banksecretaris

De vice-president (zakelijke diensten) en de banksecretaris zijn verantwoordelijk voor de effectieve planning, ontwikkeling en adviesverlening en diensten met betrekking tot het banksecretariaat, de Afdeling Financiën en Informatie- en Technologieoplossingen, Personeelszaken, en de Juridische afdeling. De externe betrekkingen met lidstaten, donoren en andere internationale organisaties zijn ook de bevoegdheid van de vice-president (zakelijke diensten) en de banksecretaris.

Het banksecretariaat beheert alle activiteiten om de statutaire taken van de raad van gouverneurs en de raad van bestuur van CDB te ondersteunen. Dit omvat de levering van zakelijke secretariële diensten die het mogelijk maken om vergaderingen van de raad te organiseren, evenals het registreren, catalogiseren, opslaan, terugvinden, publiceren en verspreiden van informatie met betrekking tot de beslissingen van de raad van bestuur en de raad van gouverneurs.

AFDELING FINANCIËN EN INFORMATIE- EN TECHNOLOGIEOPLOSSINGEN

De Afdeling Financiën en Informatie- en Technologieoplossingen is verantwoordelijk voor de effectieve planning en het beheer van de financiële activiteiten van CDB, waaronder kapitaalmarkten, schatkist- en accountingactiviteiten. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de strategische planning en het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot het beheer en gebruik van informatie en technologie bij de activiteiten van de bank en ter ondersteuning van de activiteiten voor projectfinanciering en technische ondersteuning van de bank. De afdeling adviseert over managementprocessen, analyseert bedrijfsprocessen en evalueert de impact op de organisatiestructuur.

Personeelszaken

Personeelszaken levert advies; programma's en diensten met betrekking tot een strategische planning en beheer van personeelszaken; de organisatiestructuur van de bank; en een breed scala aan administratieve diensten, waaronder communicatie, vastgoedbeheer en onderhoud, kosteneffectieve inkoop van goederen en diensten, drukwerk en reproductie.

Juridische afdeling

De juridische afdeling biedt juridische diensten, advies en raad, zodat CDB bij het uitvoeren van zijn zaken volgens zijn handvest, internationale en lokale wetgeving. Ook heeft hij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen en het opstellen van alle bankovereenkomsten in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving. De afdeling biedt ook advies en advies om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de bank worden uitgevoerd in overeenstemming met bestaand beleid, regels en procedures.

Unit Contentbeheer en Verstrekking

Deze unit is verantwoordelijk voor informatieverstrekking, onderzoek en naslag, informatie- en dossierbeheer, actueel bewustzijn, hulpverlening en kennisbeheer. Deze diensten worden verleend aan interne en externe belanghebbenden, waaronder bankmedewerkers, consultants, regionale en internationale organisaties, academische instellingen en overheidsinstanties.

BEDRIJFSVOERING

Vice-president (Bedrijfsvoering)

De vice-president (Bedrijfsvoering) houdt toezicht op de werking van de kredietverlening van CDB en aanverwante economische activiteiten. Dit bureau is verantwoordelijk voor de Afdeling Bedrijfsstrategie, de Afdeling Economie, de Afdeling Projecten en de Unit Hernieuwbare Energie/Energie-efficiëntie.

Unit Hernieuwbare Energie/Energie-efficiëntie

De Unit Hernieuwbare Energie/Energie-efficiëntie biedt een geïntegreerde aanpak en een strategisch leiderschap op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, en is verantwoordelijk voor de operationalisering van het beleid en de strategie van de energiesector van CDB.

Infrastructuurpartners

Dit gebied coördineert en implementeert het Caribbean Infrastructure Partnership Fund van het Verenigd Koninkrijk.

Afdeling Projecten

De Afdeling Projecten identificeert, beoordeelt en houdt toezicht op alle projecten voor kapitaal en technische ondersteuning, evenals sectorleningen die bedoeld zijn voor en/of opgenomen zijn in de portefeuille van de bank. Het monitoren en evalueren van de kredietportefeuille van de bank, het opstellen van sectoranalyses/beleidsnota's voor externe training en het verlenen van assistentie aan micro- en kleine ondernemingen vallen ook binnen haar werkterrein.

Afdeling
  • Unit Aanbestedingsbeleid
  • Unit Ontwikkeling Private Sector
  • Unit Ecologische Duurzaamheid
  • Afdeling Technische Samenwerking
  • Afdeling Sociale Sector
  • Afdeling Economische Infrastructuur
Afdeling Bedrijfsstrategie

De Afdeling Bedrijfsstrategie ontwikkelt en coördineert het strategische planningsproces van CDB, inclusief de voorbereiding van het jaarlijkse werkprogramma en de begroting.

Regionale ondersteuningsfaciliteit voor publiek-private partnerschappen

De faciliteit biedt promotie van PPP-beleid en -projecten in de lenende lidstaten van CDB. De faciliteit ondersteunt ook technische bijstand en PPP-projecten voor financiering op lange termijn.

Afdeling Economie

De Afdeling Economie levert analyses, beleidsadviezen en macro-economische managementondersteuning aan de lenende lidstaten van de bank. De afdeling beheert de verstrekking van technische ondersteuning voor verschillende aspecten van het economisch beheer in lenende lidstaten en biedt door middel van personeelsbezoeken rechtstreekse ondersteuning. Zij onderhoudt werkrelaties met de economische afdelingen van andere multilaterale agentschappen en neemt deel aan gezamenlijke toezichts- en ondersteuningsmissies naar lenende lidstaten met regionale en niet-regionale instellingen.